Programul Operational Competitivitate 2014-2020

Programul Operational Competitivitate (POC) 2014-2020 cuprinde urmatoarele tipuri de actiune cu proiectele aferente:

TIP ACTIUNE: Actiunea 1.1.1  Mari infrastructuri de CD cu urmatoarele tipuri de proiecte:

1. Proiecte de investitii pentru institute de CD/ universitati

 APEL DESCHIS: 27 Mai 2015 – 27 Iulie 2015

Vor fi sprijinite acele institutii de CD/universitati publice care vor face dovada conectarii lor cu o structura economica de tip cluster/parc tehnologic/pol de competitivitate/parc stiintific, in vederea transferului si valorificarii rezultatelor cercetarii obtinute cu aceste investitii, de agenti economici membri ai structurii respective.

Se finanteaza numai proiectele a caror arie tematica de cercetare viitoare se concentreaza pe urmatoarele domenii tematice prioritare, detaliate in Anexa 3 la Ghidul Solicitantului:

 • Domeniile de specializare inteligenta:
 • Bioeconomia
 • Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate
 • Energie, mediu si schimbari climatice
 • Eco-nano-tehnologii si materiale avansate
 • Sanatate, domeniu prioritar de interes national.

In cadrul prezentului apel de proiecte se vor sprijini:

 • Constructia de noi laboratoare, centre de cercetare, insotita obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente si instrumente de cercetare ;
 • Modernizarea, extinderea, consolidarea si schimbarea de destinatie a laboratoarelor, centrelor de cercetare existente, insotita obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente si
 • Instrumente de cercetare;
 • Achizitia de echipamente si instrumente de cercetare.

Asistenta financiara nerambursabila constituie 100% din totalul costurilor eligibile. Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, va fi cuprinsa intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei. Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi 225.000.000 lei (50 milioane euro).

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili sunt institutii de drept public cu personalitate juridica, care fac parte din sistemul national de cercetare-dezvoltare conform art. 7 al OG nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, si respecta definitia de organizatie de cercetare din Cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare si inovare (2014/C 198/01)

2. Investitii pentru departamentele de CD ale intreprinderilor

APEL DESCHIS : 27 Mai 2015 – 29 Iunie 2015

Investitiile pentru dezvoltarea departamentelor CD ale intreprinderilor au ca scop incurajarea cresterii capacitatii de cercetare-dezvoltare si inovare in scopul cresterii nivelului de inovare si a competitivitatii pe piata a intreprinderilor si cresterea investitiilor private in CDI. Cand intreprinderea face parte dintr-un cluster, investitia in cercetare-dezvoltare si inovare va contribui, de asemenea, la cresterea potentialului de cluster in special in acele sectoare economice competitive sau cu potential de crestere la nivelul comunitatilor unde activeaza aceste intreprinderi.

Obiectivele programului

 • Constructia de noi departamente de CD (laboratoare/centre de CD etc,) insotita obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente si instrumente de cercetare;
 • Modernizarea, extinderea, consolidarea, schimbarea de destinatie a departamentelor de CD existente, insotita obligatoriu de dotarea acestora cu echipamente si instrumente de cercetare;
 • Achizitia de echipamente si instrumente de cercetare.

Solicitanti eligibili:

a) Entitati cu personalitate juridica constituite conform prevederilor Legii nr. 31 privind societatile comerciale din 16 noiembrie 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare care au activitatea de CD mentionata in statut. Solicitantii pot fi intreprinderi mari, mijlocii sau mici (in aceasta categori fiind incluse si microintreprinderile)
b) Entitati cu personalitate juridica constituite conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare/ sau prevederilor OUG nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, care au activitatea de CD mentionata in statut
c) Entitati cu personalitate juridica constituite conform reglementarilor specifice similare celor mentionate la punctele a) si b), din alte state membre UE.

Ce categorii de proiecte vor primi finantare:
-Proiecte de constructii pentru crearea de noi departamente de CD (centre/laboratoare de cercetare in cadrul intreprinderii) insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare. Proiectul va fi insotit obligatoriu de studiu de fezabilitate si plan de afaceri in studiul de fezabilitate, sectiunea de analiza cost beneficiu va fi completata conform indicatiilor din Anexa 5.1 – Model Studiu de fezabilitate/DALI.
-Proiecte de modernizare, extindere, consolidare si schimbare de destinatie a unui departament de CD existent insotite obligatoriu de achizitionarea de noi instrumente si echipamente, pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi directii de cercetare. Proiectul va fi insotit obligatoriu de documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) si plan de afaceri.
-Proiecte de achizitie de echipamente si instrumente pentru cercetare. Pentru aceasta categorie de proiecte sunt acceptate si lucrari exceptate de la autorizare (daca este cazul). Tipurile de lucrari exceptate de la autorizare sunt cele mentionate la art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv art. 18 din Ordinul ministerului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Proiectul va fi insotit numai de plan de afaceri.
Dotarea cu echipamente si instrumente de cercetare este activitate OBLIGATORIE pentru fiecare categorie de proiect.

Activitati eligibile pentru finantare:
-achizitionarea de teren;
-constructie/modernizare/extindere/consolidare/modificare/schimbare destinatie cladiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
-achizitionarea de active corporale pentru CD: cladiri si/sau suprafete in cadrul cladiriloinstalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare etc;
– achizitionarea de active necorporale pentru CD

Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 90.000.000 lei.
Valoarea finantarii publice nerambursabile pe proiect nu va depasi:
-22.500.000 lei in Municipiul Bucuresti
-67.500.000 lei in regiunea Vest si judetul Ilfov
-90.000.000 lei in celelalte regiuni ale Romaniei (Sud Est, Nord Est, Nord Vest, Centru, Sud Muntenia, Sud Vest).

Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi 225.000.000 lei.
Finantarea publica din fonduri nerambursabile pentru proiect nu va depasi urmatoarele limite ca procent din cheltuielile eligibile in functie de regiune:

Intreprindere mare : 10% – 50%

Intreprindere mijlocie : 20% – 60%

Intreprindere mica : 30% – 70%

 

3. Clustere de inovare

APEL DESCHIS: 27 Mai 2015 – 29 Iunie 2015

O propunere de proiect se depune de entitatea juridica unica ce reprezinta, administreaza si exploateaza clusterul de inovare (organizatia clusterului) sau de un membru oficial al clusterului desemnat prin Decizie a organizatiei clusterului sa participe la competitia organizata pentru proiectele de tip „Cluster inovativ” in numele si pentru organizatia clusterului, caruia i se deleaga atributii de administrare si exploatare a clusterului.

Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 30.000.000 lei (max. 20.000.000 lei daca proiectul contine activitati de inovare pentru cluster). Valoarea finantarii publice nerambursabile nu va depasi echivalentul in lei a 7.500.000 euro sau, in cazul in care care proiectul contine activitati de inovare pentru cluster, echivalentul in lei a 5.000.000 euro.

Durata proiectelor: maximum 60 de luni.

Un solicitant/cluster de inovare poate depune un singur proiect in cadrul aceleiasi cereri/apel de propuneri de proiecte.

 Categorii de activitati eligibile pentru finantare:

A. Investitii in facilitati CD comune ale clusterului

 • achizitionarea de teren;
 • constructie/modernizare/extindere/consolidare/ modificare/schimbare destinatie cladiri destinate unor institute/centre/laboratoare CD;
 • achizitionarea de active fixe corporale pentru CD: cladiri si/sau spatii, instalatii, utilaje, echipamente pentru cercetare-dezvoltare etc;
 • achizitionarea de active fixe necorporale pentru CD;

B. Activitati de inovare in cluster (eligibile daca si numai daca organizatia clusterului si solicitantul, acolo unde acesta e o entitate diferita, respecta definitia IMM)

 • obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale care apartin organizatiei clusterului;
 • detasarea de personal cu inalta calificare la solicitant;
 • achizitionarea de servicii de consultanta in domeniul inovarii;
 • achizitionarea de servicii de sprijinire a inovarii;

C. Activitati de exploatare a clusterului

 • animarea clusterului pentru a facilita colaborarea, schimbul de informatii si furnizarea sau directionarea serviciilor specializate si personalizate de sprijin pentru intreprinderi;
 • promovarea clusterului pentru a spori participarea unor noi intreprinderi sau organizatii si pentru a beneficia de o mai mare vizibilitate;
 • gestionarea instalatiilor apartinand clusterului de inovare;
 • organizarea de programe de formare, de ateliere si de conferinte pentru a sprijini schimbul de cunostinte si stabilirea de contacte, precum si cooperarea transnationala.


TIP ACTIUNE:
Actiunea 1.1.4 atragerea de personal cu competente avansate din strainatate pentru consolidarea capacitatii cd cu urmatoarele tipuri de proiecte:

 4. Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate

APEL DESCHIS: 27 Mai 2015 – 27 iulie 2015

In cazul acestei actiuni exista un singur tip de proiect, care urmareste crearea de nuclee de competenta stiintifica si/sau tehnologica de inalt nivel, la standarde europene, in cadrul unei institutii CD, al unei universitati sau al unei intreprinderi gazda cu activitate CD, prin atragerea de specialisti din strainatate, de orice nationalitate, cu competenta recunoscuta.

Proiectele vor fi conduse de catre specialistul din strainatate, care va fi angajat ca cercetator stiintific pe o perioada egala cel putin cu durata proiectului, in institutia gazda. Actiunea va urmari consolidarea capacitatii de CDI in vederea pregatirii pentru participarea la Orizont 2020 sau la alte programe C&I europene.

Specialistul din strainatate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel putin 5 ani vechime in activitatea de cercetare (titlul de doctor in stiinte este obligatoriu);
b) sa fi lucrat in cercetare (sau sa fi fost la studii pentru doctorat sau post-doctorat) cel putin 3 ani in strainatate, in ultimii 5 ani.

Solicitanti eligibili:

 • Organizatii de cercetare: institutii de drept public sau privat, care au in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, organizate in conformitate cu art.7 sau art.8 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr. 324/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.
 • Intreprinderi cu obiect de activitate cercetare-dezvoltare: Este considerata intreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica si de dimensiunea acesteia (micro, mica, mijlocie, mare).

Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 9.000.000 lei. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi echivalentul in lei a 2 milioane de euro.

Durata proiectelor este de maximum 48 luni.

Activitatile din cadrul proiectelor realizate de organizatii de cercetare se finanteaza cu 100% din costurile eligibile.

Pentru intreprinderi, cotele de finantare se calculeaza ca procent din costurile eligibile ale proiectului, pe categorii de activitati si in functie de tipul intreprinderii (mare, mijlocie, mica).

Cotele de baza de finantare publica a activitatilor de cercetare-dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile corespunzatoare, sunt urmatoarele:

 • 100% pentru cercetarea fundamentala;
 • 50% pentru cercetarea industriala;
 • 25% pentru dezvoltarea experimentala;
 • 50% pentru realizarea de studii de fezabilitate pregatitoare pentru activitatile de CD.


TIP ACTIUNE: 
Actiunea 1.2.1 Stimularea cererii intreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de intreprinderi individual sau in parteneriat cu institutele de CD si universitati cu urmatoarele tipuri de proiecte:

5. Proiecte CDI pentru start-up-uri si spin-off-uri inovatoare

APEL DESCHIS: incepand cu 27 Mai 2015 

Obiectiv: realizarea de produse, tehnologii/procese noi sau semnificativ imbunatatite in scopul productiei si comercializarii.

Solicitanti eligibili:

a)       Start-up-uri : intreprindere,infiintata in baza legii 31/1990, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului

b)       Spin-off-uri : intreprinderi care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat obtinut in organizatii de cercetare de drept public (institutie de CD sau de invatamant superior).

Activitati eligibile:
1) activitati de cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)
2) achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare (cercetare industriala si/sau dezvoltare experimentala)
3) achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: asistenta tehnologica; transfer tehnologic; achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala; utilizarea standardelor;
4) achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;
5) activitati pentru introducerea in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, din care pot face parte de exemplu urmatoarele activitati:
-achizitia de active fixe necorporale (aplicatii informatice, licente) necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productive
-achizitia de utilaje si echipamente necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv, dimensionate la volumul real de productie
-elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie/ de punere in functiune/ de operare/ de aplicare;
-pregatirea de fabricatie/ de punere in functiune/ de operare (experimentari, testari, incercari, analize);
-revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie/ punere in functiune/operare/ aplicare;
-punerea in fabricatie/ functiune/ operare/ aplicare pentru produs/ proces/tehnologie/ serviciu (executarea seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot/realizarea         procesului/tehnologiei/ serviciului nou semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a aplicarii modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative). Activitate obligatorie pentru eligibilitatea propunerii de proiect.
6) activitati de procurare de materii prime si materiale necesare realizarii proiectului (pentru activitati de cercetare dezvoltare si activitati de introducere in productie si realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu).
7) activitati de informare si publicitate privind proiectul.
8) activitati pentru infiintarea si inregistrarea SPIN-OFF-urilor.

Durata maxima admisa a unui proiect este de 24 luni.

Asistenta financiara nerambursabila pe proiect: max. 840.000,00 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 200.000,00 Euro, la data semnarii contractului de finantare, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare. Pentru beneficiarii care isi desfasoara activitatea in sectorul transportului rutier, valoarea totala a asistentei financiare nerambursabile este de max. 420.000 lei si nu poate depasi echivalentul in lei a 100.000 Euro, la data semnarii contractului de finantare, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau comunitare. Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contributia proprie a beneficiarului din fonduri private.

6. Proiecte CDI pentru intreprinderi nou-infiintate inovatoare

APEL DESCHIS: 27 Mai 2015 – 29 Iunie 2015 

Solicitanti eligibili

Intreprinderea nou-infiintata inovatoare respecta prevederile Regulamentului Nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare) si schema de ajutor de stat privind „Finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin programul operational competitivitate(POC)” si conform prezentului ghid inseamna: o intreprindere mica, cu o vechime de pâna la 5 ani de la inregistrare, care nu a fost si nu este cotata in lista oficiala a unei burse de valori, care nu a distribuit inca profituri si care nu s-a format printr-o fuziune. Costurile aferente activitatii de cercetare si dezvoltare reprezinta cel putin 10% din costurile sale totale de functionare inregistrate cel putin in cursul unuia dintre cei 3 ani care preced acordarea ajutorului de stat. In sensul prezentului ghid este obligatorie existenta unui istoric financiar pentru cel putin un an fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

Asistenta financiara nerambursabila pe proiect: max. 4.500.000 lei (echivalentul in lei a 1 milion euro) pentru regiunea Bucuresti-Ilfov si max. 6.750.000 lei (echivalentul in lei a 1,5 milioane euro) pentru celelalte regiuni ale României.

Activitatile din cadrul proiectelor realizate de intreprinderile nou-infiintate inovatoare se finanteaza cu 100% din costurile eligibile pe perioada in care beneficiarul indeplineste conditiile de intreprindere nou-infiintata inovatoare.

Durata maxima admisa a unui proiect este de 24 luni.

Activitati finantate:

B. Activitatile de dezvoltare experimentala se vor realiza direct de aplicant sau prin achizitia unui serviciu de cercetare si vor consta, de exemplu, in: dobândirea, combinarea, modelarea si utilizarea unor cunostinte si competente relevante existente de ordin stiintific, tehnologic, de afaceri si altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi sau imbunatatite conform definitiei de la art.8, lit. (j), din schema de ajutor de stat privind „ Finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin programul operational competitivitate (POC)”.

C. Activitatile de inovare se vor realiza direct de aplicant sau prin achizitia unui serviciu de inovare si vor consta in:

 • obtinerea, validarea si protejarea brevetelor si altor active necorporale;
 • detasarea de personal cu inalta calificare (personalul detasat de la o organizatie de cercetare care efectueaza activitati de cercetare-dezvoltare si inovare intr-o functie nou creata in cadrul intreprinderii beneficiare, fara sa se inlocuiasca alti salariati in intreprinderea beneficiara. La sfârsitul perioadei de detasare, personalului detasat i se va asigura dreptul de a reveni la angajatorul anterior) conform definitiei de la art.8, lit. (q) si (r), din schema de ajutor de stat privind „ Finantarea activitatilor de cercetaredezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin programul operational competitivitate (POC)”.
 • servicii de consultanta in domeniul inovarii: servicii de consultanta, asistenta in ceea ce priveste transferul de cunostinte, achizitia, protectia si valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor si a reglementarilor care le contin conform definitiei de la art.8, lit.(s) din schema de ajutor de stat privind „ Finantarea activitatilor de cercetare dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin programul operational competitivitate (POC)”.
 • servicii de sprijinire a inovarii pentru: inchirierea de spatii de lucru, acces la banci de date si biblioteci tehnice, studii de piata, utilizarea de laboratoare pentru testari/experimentari, etichetarea, testarea si certificarea calitatii conform definitiei de la art.8, lit.(t) din schema de ajutor de stat privind „ Finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin programul operational competitivitate (POC)”.
 • inovare de proces conform definitiei de la art.8, lit.(v) din schema de ajutor de stat privind „ Finantarea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare (CDI) si a investitiilor in CDI prin programul operational competitivitate (POC)”.

D. Activitati pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii-dezvoltarii vor consta in principal in:

 • achizitia de utilaje, instalatii si echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv. Max. 50% din valoarea totala eligibila a proiectului poate fi alocata acestor activitati.
 • achizitia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor cercetarii in ciclul productiv altele decât cele initiale pentru eligibilitatea aplicatiei (brevete, licente).
 • Valoarea eligibila pentru achizitia de active necorporale pentru introducerea in productie poate fi de max. 10% din valoarea totala a punctului D (cheltuieli pentru introducerea in productie a rezultatelor)
 • activitati de realizare (si comercializare) a produsului (bun sau serviciu) sau procesului,din care pot face parte de exemplu, urmatoarele activitati:

– elaborarea documentatiei de introducere in fabricatie/ de punere in functiune/ de operare/ de aplicare, etc;

– pregatirea de fabricatie/ de punere in functiune/ de operare (experimentari, testari, incercari, analize etc);

– revizuirea documentatiei tehnice de introducere in fabricatie/ punere in functiune/ operare/ aplicare, etc;

– punerea in fabricatie/ functiune/ operare/ aplicare (executarea si/sau exploatarea seriei „zero” a produsului ori a instalatiei-pilot;

– exploatarea rezultatului cercetarii /obiectului inventiei prin realizarea lui pe scara larga; (realizarea de servicii noi/ semnificativ imbunatatite pentru clienti, ca urmare a aplicarii   modelului/ procedeului/ procesului/ metodei inovative);

– comercializarea rezultatelor de catre detinatorul de drepturi care este si producator


TIP
ACTIUNE: Actiunea 1.2.3  Parteneriate pentru transfer de cunostinte

7. Proiecte in parteneriat pentru transfer de cunostiinte

APEL DESCHIS: 27 Mai 2015 – 27 Iulie 2015 

Intreprinderile vor avea acces la un portofoliu de activitati de cercetare, inovare si transfer tehnologic care se pot grupa in patru categorii principale astfel:

A. – transfer de cunostinte prin:

 • asistenta directa pentru a ajuta intreprinderile, inclusiv acele intreprinderi care nu au mai avut activitati de colaborare cu organizatia de cercetare, sa identifice din oferta de expertiza disponibila a organizatiei de cercetare ce se potriveste cu nevoile si cerintele afacerii pe care doresc sa le dezvolte si care sunt posibilitatile concrete de sprijin din partea organizatiei de cercetare
 • evenimente tematice regulate pentru a furniza subiecte de inspiratie si a da idei pentru acele intreprinderi care au fost implicate in proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare cu organizatia de cercetare, impreuna cu oportunitatea de a fi invitati membri din echipele academice (profesori/cercetatori) care conduc activitati de cercetare in colaborare cu industria.

B. – accesul intreprinderilor la facilitatile, instalatiile, echipamentele de cercetare ale organizatiei de cercetare in scopul realizarii unor analize, testari, experimente etc. necesare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau imbunatatite.

C. – transfer de abilitati/competente de cercetare-dezvoltare si de sprijinire a inovarii, inclusiv cercetare contractuala executata la cererea intreprinderii (activitati de CD oferite de organizatia de cercetare) si detasare de personal specializat dinspre organizatia de cercetare spre intreprindere.

D. – cercetare-dezvoltare realizata in colaborare efectiva cu o intreprindere.

Organizatia de cercetare, solicitantul si beneficiarul finantarii nerambursabile, va realiza proiectul in doua faze:

1. faza de pregatire a transferului de cunostinte: aceasta este faza prin care organizatia de cercetare dezvolta activitatile de tip A si pe baza acestora evalueaza posibilitatile de colaborare si incepe pregatirile pentru proiectele de transfer de abilitati/expertize de cercetare si inovare. In aceasta faza si pentru aceste activitati organizatia de cercetare interactioneaza cu toate intreprinderile interesate, in mod echidistant si nediscriminatoriu, fara a stabili relatii contractuale cu acestea;

2. faza de contractare efectiva cu intreprinderile pentru transfer de cunostinte, abilitati de cercetare si inovare, acces la facilitatile de cercetare prin dezvoltarea activitatilor de tip B, C si D. Este faza prin care intreprinderile isi pun in aplicare planul de realizare a inovarii proprii utilizând expertiza complexa pe care o pune la dispozitie organizatia de cercetare (organizatia de cercetare executa activitati de cercetare – inovare pentru si in numele intreprinderii sau realizeaza un parteneriat de colaborare cu intreprinderea).

Valoarea finantarii publice nerambursabile, pentru un proiect, este cuprinsa intre 4.500.000 lei si 13.500.000 lei.

Durata proiectelor: maximum 60 de luni.

Organizatia de cercetare primeste 100% din valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitatile prestate. Minimul de co-finantare ce trebuie asigurat de intreprindere ca procent din costurile eligibile ale organizatiei de cercetare, pe tip de activitate eligibila si tip de intreprindere cuprins intre 35% si 75%.

 

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.