Sub-masura 4.2. Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole

Sub-masura 4.2. Sprijin pentru investitii in procesarea/marketingul produselor agricole

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub-măsuri este sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu excepția produselor pescărești.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2:

· Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;

· Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse;

· Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;

· Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

· Creşterea numărului de locuri de muncă.

BENEFICIARII:

· Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;
·  Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

· 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative
· 40% pentru alte întreprinderi
· nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;
– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi;
– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, forme asociative cooperative și grupuri de producători.

Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile

1. Cheltuieli aferente investitiilor corporale

Constructia, extinderea, modernizarea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
 • constructii destinate unei etape sau intregului flux tehnologic (colectare – depozitare (materie prima /produse)-sortare-conditionare-procesare-comercializare);
 • constructii destinate protectiei mediului (aferente investitiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de sera (GES), energie regenerabila, eficienta energetica), infrastructura interna si utilitati, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;
 • Achizitionarea, inclusiv in leasing de utilaje noi, instalatii, echipamente si mijloace de transport specializate in scopul colectarii materiei prime si/sau comercializarii produselor agroalimentare in cadrul lanturilor alimentare integrate.

Atentie! Sunt permise achizitionarea utilajelor, instalatiilor, echipamentelor necesare activitatii descrise prin proiect, precum si cele utilizate pentru scaderea consumului de energie si a emisiilor GES.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transporta numai un anumit tip de materii prime/marfuri adecvate activitatii descrise in proiect, urmatoarele:

 • Autocisterne,
 • Autoizoterme (prevazute cu izolatie termica a peretilor, dar fara agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul marfurilor alimentare),
 • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
 • Rulote si autorulote alimentare;

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii si conformarea cu noile standarde* impuse de legislatia europeana pentru procesarea si comercializarea produselor agro-alimentare;
*cheltuielile vor fi eligibile incepand cu momentul aparitiei de noi standarde in domeniul agroalimentar, inainte sa devina obligatorii pentru unitatea de procesare.

Cheltuieli aferente marketingului produselor obtinute (ex. etichetare, ambalare);

2. Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale:

 • Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
 • Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
 • Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.

Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obtinute, in limita a 5.000 euro:

 • infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse;
 • etichetarea (crearea conceptului)
 • creare marca inregistrata/brand

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:
– cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum si cele privind obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;
b) sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
c) sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
d) sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii – montaj.

Cheltuielile de consiliere si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consiliere pentru intocmirea dosarului cererii de finantare se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata.

Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple. Acestea constau in mod obligatoriu si in servicii de asistenta pe perioada implementarii proiectului.

Bugetul total aferent sesiunii anuale pe 2015 este de 93.489.144 euro.

GHIDUL SOLICITANTULUI – Stadiu Consultativ

 Sursa AFIR

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.