Iluminat public pt UAT-uri

Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public finantat prin Ministerul mediului, apelor si padurilor (Ordin 1866/2021Ordin 1947/2022) este in vigoare de la 21 iulie 2022.

Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional. Pt anul 2024 se estimeaza a fi deschis pt depunerea proiectelor in MAI-IUNIE 2024.

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin utilizarea unor corpuri de iluminat cu surse LED care să determine o eficienţă energetică ridicată şi poluare luminoasă minimă.

Indicatorii de performanţă ai Programului sunt:

a) reducerea consumului anual de energie primară în iluminat public (kWH/an).

b) scăderea anuală a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2).

Finanţarea se acordă în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile ale unui obiectiv de investiţie şi în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, de mai jos:

(2) Finanţarea se acordă în funcţie de categoria unităţii administrativ-teritoriale, după cum urmează:

a) pentru comune cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori – maximum 1.000.000 lei;

b) pentru comune cu o populaţie de peste 5.001 de locuitori – maximum 2.000.000 lei;

c) pentru oraşe – maximum 3.000.000 lei;

d) pentru municipii de rang 0 – municipiul Bucureşti – maximum 50.000.000 lei;

e) pentru municipii de rang I – maximum 6.000.000 lei;

f) pentru municipii de rang II – maximum 5.000.000 lei.

Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului UAT-uri organizate la nivel de comună, oraş sau municipiu.

Este eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) acţionează în nume propriu;

b) nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

c) şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program.

(1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) este prevăzut a se realiza în intravilan, la nivelul sistemului de iluminat public deţinut/administrat de solicitant;

b) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este în proprietatea/administrarea solicitantului, pentru părţile din proiect care presupun înlocuirea stâlpilor existenţi şi/sau extinderea sistemului de iluminat;

c) terenul pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, pentru părţile din proiect care presupun înlocuirea stâlpilor existenţi şi/sau extinderea sistemului de iluminat;

d) respectă prevederile standardelor din seria SR EN 13201 pentru iluminat public, ale standardelor din seria SR EN 60598 pentru corpuri de iluminat şi ale standardelor din seria SR EN 50419 privind marcarea echipamentelor electrice şi electronice, asumate prin cererea de finanţare;

e) cuprinde şi achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune aferent obiectivului de investiţie propus;

f) demonstrează economie de energie de minimum 25%, aşa cum este definită la art. 4 alin. (1) lit. o);

g) prevede realizarea iluminatului stradal rutier şi/sau stradal pietonal; nu sunt acceptate la finanţare tipurile de iluminat arhitectural, iluminat ornamental-festiv sau alte tipuri de iluminat în afara celui menţionat mai sus;

h) furnizarea/prestarea serviciului de iluminat public se realizează/se va realiza prin intermediul unui operator, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care prevăd că serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiţi potrivit art. 4 din prezentul ghid, şi ale Legii serviciului de iluminat public nr. 230/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În condiţiile în care solicitantul declară, prin cererea de finanţare, că sistemul de telegestiune existent la nivelul obiectivului de investiţii propus îndeplineşte condiţiile tehnice din prezentul ghid de finanţare, este eligibil proiectul care nu îndeplineşte criteriul prevăzut la alin. (1) lit. e).

(1) Sunt considerate eligibile următoarele:

a) cheltuielile pentru elaborarea auditului energetic (subcap. 3.1.3 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare), proiectare şi asistenţă tehnică (cap. 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

b) cheltuielile cu consultanţa (cap. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

c) cheltuielile pentru investiţia de bază:

1. achiziţionarea şi montarea de: corpuri de iluminat LED cu eficienţă ridicată, puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public, pentru modernizarea şi/sau extinderea sistemului de iluminat;

2. achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune;

3. active necorporale noi (brevete, licenţe, know-how) necesare investiţiei de bază;

d) cheltuieli pentru informare şi publicitate, conform cap. 5.4 din conţinutul-cadru al devizului general aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

e) TVA aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.

(2) Cheltuielile bancare, respectiv comisioanele bancare, diferenţele de curs valutar etc., nu constituie cheltuieli eligibile.

(3) Valoarea proiectului estimată prin cererea de finanţare nu este limitată, beneficiarul fiind obligat să susţină din surse proprii cheltuielile efectuate peste pragurile prevăzute la art. 7 alin. (2) ori cheltuielile declarate neeligibile

(1) Dosarul de finanţare depus în etapa I va cuprinde următoarele documente:

a) cererea de finanţare nerambursabilă, semnată cu semnătură electronică calificată de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna cererea de finanţare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau în Spaţiul Privat Virtual – SPV;

d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, în original, în copie legalizată sau emis şi comunicat prin mijloace electronice de transmitere la distanţă;

e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, de către AFM, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de finanţare, sau declaraţia pe propria răspundere de unde să rezulte că solicitantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanţare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia;

f) deviz general al obiectivului de investiţii, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de către un proiectant de specialitate, care va conţine defalcat categoriile de cheltuieli eligibile menţionate la art. 12;

g) hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/judeţean/organului de decizie al solicitantului privind participarea la Program, care va conţine:

1. acordul privind participarea la Program;

2. aprobarea devizului general prevăzut la lit. f), pentru proiectul respectiv.

(2) Dosarul de finanţare depus în etapa a II-a va cuprinde următoarele documente:

a) DALI/SF pentru obiectivul de investiţii propus, care este întocmit (ă) conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să cuprindă şi următoarele:

1. evidenţierea situaţiei actuale:

(i) auditul sistemului actual, cu identificarea minimă a corpurilor de iluminat existente, a stâlpilor, a reţelelor de distribuţie;

(ii) identificarea consumului iniţial anual de energie în iluminat public (Ci), calculat conform art. 4 alin. (1) lit. g);

2. dovedirea parametrilor proiectaţi:

(i) rapoarte şi calcule/studii luminotehnice conform standardelor din seria SR EN 13201, cu respectarea încadrării în clasa de iluminat a drumului/străzii;

(ii) estimarea consumului final anual de energie în iluminat public (Cf), calculat conform art. 4 alin. (1) lit. h), rezultat din calculele luminotehnice în urma execuţiei proiectului.

Certificatul de urbanism, avizele şi acordurile nu sunt obligatorii la depunerea dosarului de finanţare.

În situaţia în care anumite componente nu sunt considerate necesare în conţinutul DALI/SF, se va motiva de către proiectant în acest sens.

b) hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/judeţean/organului de decizie al solicitantului, care va conţine:

1. aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici;

2. acordul privind asigurarea şi susţinerea contribuţiei financiare aferente cheltuielilor implementării proiectului şi care nu sunt finanţate de AFM;

c) audit energetic al obiectivului de investiţie, elaborat de un auditor electroenergetic/complex sau manager energetic de localităţi; se va depune, în copie, şi atestatul auditorului/managerului energetic, valabil la momentul elaborării auditului energetic. Concluziile auditului energetic trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele informaţii:

1. numărul total al stâlpilor care intră în componenţa sistemului de iluminat pe care se intervine cu ocazia implementării proiectului, numărul total al corpurilor de iluminat existente şi distribuţia acestora pe străzile din comună/oraş/municipiu, precum şi puterea totală instalată a acestora, calculată conform art. 4 alin. (1) lit. w), şi consumul iniţial anual de energie în iluminat public, calculat conform art. 4 alin. (1) lit. g);

2. numărul total al corpurilor de iluminat propuse a fi achiziţionate şi montate prin proiect, distribuţia acestora pe străzile din comună/oraş/municipiu, precum şi puterea totală instalată a acestora, calculată conform art. 4 alin. (1) lit. x), şi consumul final anual de energie în iluminat public, calculat conform art. 4 alin. (1) lit. h);

3. economia de energie, calculată conform art. 4 alin. (1) lit. o), şi cantitatea de emisii de CO2 redusă, calculată cu factorul de conversie fCO2 = 0,265 kg CO2/kWh;

d) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna contractul de finanţare este mandatată de către reprezentantul legal al solicitantului în acest sens, după caz;

e) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului solicitantului prevăzut la lit. d);

f) documentul doveditor al deschiderii de către solicitantul aprobat la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, şi reprezentând finanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului. Contul va avea cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00.

Oferta servicii consultanta depunere proiect in vederea obtinerii finantarii nerambursabile:
-Realizarea cererii de finantare in vederea depunerii acestuia
-Verificarea documentelor anexa la Cererea de finantare
-Comunicare cu Autoritatea de Management pentru eventualele clarificari

Onorariu: 250.000 lei platibil astfel:
-30% in termen de maxim 10 zile calendaristice de la depunerea proiectului
-70% in termen de maxim 30 zile calendaristice de la notificarea Beneficiarului ca proiectul a fost admis la finantare

Achizitie SEAP / SICAP:

Denumire: Servicii de consultanta accesare program de finantare iluminat public prin AFM

Cod si denumire CPV: 72224000-1 – Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
Numar referinta: EBC072024
Formular Solicitare consultanta din partea EBC pt accesarea acestui apel pt UAT-uri
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

LA EBC PRIMEAZĂ CALITATEA ȘI EXCELENȚA!

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.