Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 – IMM-uri

Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 – 200.000 – 1.500.000 euro pentru îmbunătățirea competitivității și a inovării în IMM-uri

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional (PR) Sud-Vest Oltenia 2021-2027, anunță lansarea apelului de proiecte pentru îmbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM-uri.

 Prioriteatea 1Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamiceObiectivul specific 1.3: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive (FEDR) și Obiectivul specific 1.4: Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat (FEDR).

Alocarea financiară este de 79.968.823 euro.

Perioada de depunere: 02.04.2024 ora 12:00 – 02.05.2024 ora 12:00

Beneficiari eligibili:

 • Microintreprinderi – mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane
 • Intreprinderi mici – mediul urban si rural
 • Intreprinderi mijlocii – mediul urban si rural

Valoarea finanțării:

Valoarea minima – 200.000 euro 

Valoarea maxima- 1.500.000 euro 

Contribuția maximă a programului: 

Pentru componenta de ajutor de stat regional:

 • Microintreprinderi – 75%, contributie proprie – 25%
 • Intreprinderi mici – 75%, contributie proprie – 25%
 • Intreprinderi mijlocii – 70%, contributie proprie – 30%

Pentru componenta de ajutor de minimis: 

 • 100%, în limita echivalentului în lei a 200.000 euro.

 • Construcții și instalații – se cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/extindere a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale întreprinderii, respectiv cheltuielile aferente execuției tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului.
 • Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu si fara montaj, dotări) – se cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora: cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe mașini, utilaje și instalații de lucru, Aparate și instalații de măsurare, control și reglare, Utilaje și instalații de transportat și ridicat.
 • Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare (de exemplu: recuperatoare de căldură, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare etc.)
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (de ex: reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare; investiții în eficientizarea eco-designului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite
 • Amenajarea terenului
 • Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială 
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații etc care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități.
 • Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente și intrinsec legate de investiția inițială propusă prin proiect și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică ( studii de teren, obtinere avize, acorduri, autorizatii )
 • Proiectare si inginerie, 
 • Consultanta
 • Asistenta tehnica
 • Active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similar, cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului
 • Alte cheltuieli: Organizare de șantier- finanțabile prin ajutor de stat regional, comisioane, cote si taxe – finanțabile prin ajutor de minimis. 
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.
 • Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție: Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor de către un organism de certificare acreditat. Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 14001), al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătății și securității ocupaționale (ISO 45001), al securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate. Cheltuieli cu activități de internaționalizare.

 • Achiziţionarea de terenuri şi/sau construcţii.
 • Costurile operaţionale, de funcţionare, de testare şi întreţinere;
 • Costuri administrative: costuri de management care nu pot fi asociate producţiei ori vânzării; chiriile şi reparaţii ale imobilizărilor de interes general în administraţie; energie, combustibil şi alte consumuri similare; cheltuieli administrativ-gospodăreşti; alte cheltuieli generale de administraţie
 • Costuri de personal;
 • Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate şi dobânzi aferente creditelor;
 • Contribuţia în natură;
 • Amortizarea;
 • Penalitati;
 • Cheltuielile cu leasingul;
 • Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic, verificarea tehnica de calitate a PT si DTE;
 • Cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului, cu excepția celor aferente categoriei ”Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică”
 • Cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport;
 • Cheltuieli cu auditul financiar extern;
 • Alte cheltuieli și activități care nu se regăsesc în categoria celor eligibile așa cum au fost definite în cadrul acestui document.

Conditii de eligibilitate

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici sau mijlocii, atât la data solicitării finanțării (i.e. data depunerii cererii de finanțare) cât și la data acordării finanțării (i.e. data semnării contractului de finantare.
 • Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior; 
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare (Profit exploatare>0) 
 • O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2024 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în luna ianuarie 2023 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2023.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.
 • La depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
 • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului.
 • Solicitantul de finanțare NU se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare, în conformitate cu informațiile completate în Macheta financiară.
 • Solicitantul si-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale. 
 • Este obligatorie includerea în cadrul proiectului a unor măsuri de creștere a eficienței energetice/ energie verde în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și opțional a unor măsuri privind economia circulară, cu condiția ca cele două categorii de măsuri cumulate să nu depășească 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

LA EBC PRIMEAZĂ CALITATEA ȘI EXCELENȚA!

Formular Solicitare consultanta din partea EBC in vederea accesarii acestui apel!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.