PIDS-Sprijin Autoritati Publice Locale–asezari informale

Program: “Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027”

Prioritate: P03. Protejarea dreptului la demnitate socială

Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)

Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale

Prezentul apel este dedicat regiunilor mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia) și regiunii mai dezvoltate Bucureşti-Ilfov.

 1. Valoare maximă proiecte mari (grup țintă de minim 600 persoane)
 • În cadrul prezentului apel de proiecte, valoarea totală eligibilă a unui proiect poate fi de minimum 201.000,00 euro.
 • In cadrul prezentului apel de proiecte valoarea maximă eligibila a componentei A de implementare este de 380.000 euro;
 • In cadrul prezentului apel de proiecte valoarea maximă eligibila a componentei B de implementare este de 770.000 euro.
 1. Valoare maximă proiecte mici (grup țintă de minim 120 de persoane)
 • În cadrul prezentului apel de proiecte, valoarea totală eligibilă a unui proiect poate fi de minimum 201.000,00 euro.
 • In cadrul prezentului apel de proiecte valoarea maximă eligibila a componentei A de implementare este de maxim 100.000 euro;
 • In cadrul prezentului apel de proiecte valoarea maximă eligibila a componentei B de implementare este de maxim 154.000 euro.

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 60 de luni, dar nu mai târziu de 31.12.2029.

Solicitanții eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte pot fi:

 • Consiliile județene
 • Autoritatea publica locala care a identificat pe raza unității administrativ teritoriale cel puțin o așezare informală

Pentru această cerere de propuneri de proiecte partenerii eligibili sunt reprezentați de:

 • Autorități publice locale;
 • Asocieri ale autorităților publice locale cu personalitate juridica (zone metropolitane, ADI, consorții administrative etc.)
 • Furnizori de servicii sociale acreditați in condițiile legii, publici si privați;
 • Furnizori de servicii de formare profesionala, autorizați in condițiile legii, publici si privați;
 • Unități de învățământ antepreșcolar/preșcolar/preuniversitar, acreditate in condițiile legii, publice sau private;
 • Furnizori de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă, autorizați in condițiile legii, publici și privați;
 • Centre de evaluare si certificare a competentelor, autorizate in condițiile legii
 • Organizații neguvernamentale organizate in conformitate cu OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu experiență in activități cu și pentru grupuri vulnerabile.
Categorie grup țintăTip de proiect în funcție de dimensiunea grupului țintăValoarea minima obligatorie per proiect a grupului țintă
Persoane din grupurile vulnerabile care îndeplinesc prevederile legale pentru a beneficia de o locuință socială, din care:

–      Persoane din grupurile vulnerabile din asezarile informale vizate de proiect

–      Persoane din grupurile vulnerabile ce nu provin din asezarile informale vizate de proiect

Proiect mare600 persoane din grupurile vulnerabile, din care:

 • 500 de locuitori dintr-o așezare informală sau din mai multe, situate în cadrul aceleiași UAT sau în UAT-uri diferite care au intrat in parteneriat,
 • 100 persoane vulnerabile ce nu provin din așezarea/așezările informale sprijinite dar care beneficiază de sprijin prin accesul la o locuință sociala
Proiect mic120 persoane din grupurile vulnerabile, din care:

 • 100 de locuitori dintr-o așezare informală sau din mai multe, situate în cadrul aceleiași UAT sau în UAT-uri diferite care au intrat in parteneriat
 • 20 de persoane vulnerabile ce nu provin din așezarea/așezările informale sprijinite dar care beneficiază de sprijin prin accesul la o locuință sociala

Indicatori de realizare

Fiecare cerere de finanțare va include obligatoriu indicatori de realizare, cu următoarele ținte minime obligatorii:

Tip proiectIndicatori de realizareValoarea minima obligatorie per proiect
Indicatori FSE+
 

Componenta A

EECO16 Persoane fără sau adăpost care sunt afectate de excluziunea locativa500 – pentru proiectele mari

100 – pentru proiectele mici

6S12 Așezări informale care beneficiază de sprijin1 – pentru ambele tipuri de proiecte
Indicatori FEDR
 

 

Componenta B

 

 

 

 

 

RCO65 Capacitatea locuințelor sociale noi sau modernizateSuma indicatorilor RCO65 si 6S10:

–      40 pentru proiectele mari

–      8 pentru proiectele mici

6S10 Capacitate locuințe sociale cumpărate sau închiriate (persoane)
RCO113 Populația vizată de proiecte derulate in cadrul acțiunilor integrate pentru incluziunea socio-economică a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor dezavantajate40 – pentru proiectele mari

8 – pentru proiectele mici

PEO/PIDS - Formular Solicitare consultanta din partea EBC in vederea accesarii acestui apel!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.