Realizarea pistelor pt biciclete

Finantare 100% nerambursabila prin Autoritatea de Management – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor conform Ordin 2506/2022.

Expert Business Center SRL va ofera consultanta privind accesarea acestei surse de finantare si pentru implementarea proiectului vizat astfel incat succesul dvs sa fie garantat de la A la Z.

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării transportului nepoluant, concomitent cu reducerea traficului motorizat.

Programul vizează dezvoltarea transportului ecologic.

Programul are caracter multianual şi se desfăşoară la nivel naţional! Se estimeaza ca depunerea proiectelor pt anul 2024 va fi in perioada mai-iunie 2024. Grabiti-va sa fiti printre primii Solicitanti!

Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul Programului următoarele categorii de solicitanţi:

a) unităţile administrativ-teritoriale, organizate la nivel de judeţ, comună, oraş, municipiu de rang I/II, municipiul Bucureşti şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale acestuia;

b) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară (ADI),

În cadrul aceleiaşi sesiuni de finanţare, UAT în numele cărora ADI depune cerere de finanţare nu au dreptul să depună cerere de finanţare în calitate de solicitant.

Finanţarea se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile în limita sumelor ce pot fi acordate pentru fiecare categorie de solicitanţi, după cum urmează:

a) UAT – Municipiul Bucureşti – maximum 75.000.000 lei;

b) subdiviziunea municipiului Bucureşti – maximum 45.000.000 lei;

c) UAT – municipiu de rang I – maximum 37.000.000 lei;

d) UAT – municipiu de rang II – maximum 30.000.000 lei;

e) UAT – oraş – maximum 22.000.000 lei;

f) comună cu mai puţin de 5.000 de locuitori – maximum 3.700.000 lei;

g) comună cu mai mult de 5.001 de locuitori – maximum 7.500.000 lei;

h) UAT – judeţ – maximum 22.000.000 lei.

În situatia solicitanţilor ADI, finanţarea care poate fi acordată este valoarea cumulată a sumelor maxime care pot fi finanţate membrilor pentru care ADI solicită finanţare

În cadrul proiectelor, suma maximă care poate fi finanţată pentru realizarea unui km de traseu de piste de biciclişti şi care reprezintă 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile este:

a) 1.000.000 lei/km pentru pistele de biciclişti care presupun lucrări pe amplasamente separate de drum, neamenajate ca trotuar sau parte carosabilă;

b) 350.000 lei/km pentru pistele de biciclişti care presupun lucrări pe carosabil sau trotuar existent.

(1) Prin Program se finanţează realizarea de piste pentru biciclişti:

a) pe partea carosabilă sau acostament;

b) pe amplasament nou, altul decât drum carosabil, acostament sau trotuar;

c) în cadrul trotuarelor.

(2) Pistele de biciclete prevăzute la (1) şi care trebuie să asigure deplasarea dus-întors în cadrul unui traseu pot fi:

a) cu un singur sens, care se amenajează pe ambele părţi ale străzii, câte una pentru fiecare sens de circulaţie, pe toată lungimea traseului;

b) cu două sensuri, care se amenajează pe o singură parte a străzii, pe toată lungimea traseului.

(1) Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către solicitanţii – UAT-uri, care:

a) acţionează în nume propriu;

b) sunt proprietari/administratori ai terenului pus la dispoziţie pentru realizarea proiectului, iar acesta este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, nu face obiectul procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare; în cazul în care terenul pe care se realizează proiectul nu este în proprietatea/administrarea solicitantului, acesta este eligibil dacă deţine acordul/avizul proprietarului/administratorului terenului, cu privire la utilizarea terenului pentru implementarea proiectului, precum şi cu privire la îndeplinirea obligaţiilor pe perioada de implementare şi de monitorizare a acestuia, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;

c) nu se află în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;

d) nu sunt înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;

e) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;

f) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

g) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu;

h) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.

(2) Pot fi finanţate prin Program proiectele depuse de către solicitanţii ADI, care:

a) acţionează în nume propriu;

b) deţin un mandat acordat, în condiţiile legii, să exercite, în numele şi pe seama UAT membre, toate drepturile şi obligaţiile care decurg din depunerea cererii/dosarului de finanţare în cadrul Programului;

c) nu se află în stare de insolvenţă, nu se află în procedură de executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;

d) nu sunt înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară şi fiscală, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;

e) nu au fost condamnaţi pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;

f) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

g) au îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor către bugetul Fondului pentru mediu;

h) nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru realizarea investiţiei care urmează a fi realizată prin Program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.

Este eligibil proiectul care îndeplineşte următoarele cerinţe tehnice:

a) traseele propuse sunt trasee urbane, comunale şi/sau care fac legătura între unităţile administrativ-teritoriale;

b) în cadrul traseelor urbane sau comunale, pistele de biciclişti asigură conectarea între oricare dintre următoarele: zone rezidenţiale, instituţii de învăţământ, zone industriale, clădiri de birouri, principale noduri de transport public, zone comerciale, zone de agrement, sate componente ale unităţilor administrativ-teritoriale;

c) traseele de biciclişti se realizează cu prioritate pe partea carosabilă, fiind amplasate între fluxul pietonal şi cel motorizat. Acolo unde nu este posibil acest lucru, se pot realiza şi pe acostament, trotuar sau se pot realiza piste pe amplasament nou, separate de drum. În cazul execuţiei acestora pe trotuare, amplasarea pistelor de biciclişti se face pe partea dinspre axul străzii;

d) traseele pistelor de biciclişti sunt prevăzute obligatoriu cu spaţiu de depozitare pentru biciclete;

e) traseele pentru biciclişti nu au întreruperi între punctul de plecare şi destinaţie şi nu prezintă obstacole pe calea de rulare;

f) traseele pentru biciclişti sunt prevăzute cu cel puţin două benzi care să asigure deplasarea dus-întors între punctul de plecare al traseului şi destinaţie; pistele pot avea unul sau două sensuri, în funcţie de spaţiul disponibil pentru amenajare;

g) traseele de biciclete sunt directe. Criteriul se verifică prin raportarea distanţei traseului la distanţa în linie dreaptă între capetele traseului. Acest raport de ocolire trebuie să fie maximum 1,2 m sau, în mod excepţional, maximum 1,4 m;

h) pistele de biciclişti sunt, în mod obligatoriu, delimitate cu marcaj/bordură, indicator rutier şi semaforizare;

i) lăţimea unei benzi a pistelor pentru biciclişti cu un singur sens este de minimum 1,5 m; în cazul pistelor pentru biciclişti cu două sensuri, lăţimea minimă totală a pistei este de 2,5 m; pentru porţiunile care traversează poduri/podeţe, lăţimea benzii/pistei poate fi adaptată corespunzător pentru asigurarea deplasării în condiţii de siguranţă;

j) distanţa laterală faţă de obstacolele din vecinătate are o lăţime de minimum 0,5 m;

k) bordurile care delimitează traseul nu depăşesc înălţimea de 5 cm. Dacă există, bordurile de delimitare trebuie să fie teşite în unghi de 45°;

l) gabaritul traseelor pentru biciclete asigură o înălţime liberă de trecere de 2,40 m.

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:

a) cheltuielile privind investiţia de bază (cap. 4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare) : lucrări de construcţie pentru realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/piste pentru biciclete, inclusiv pasaje şi poduri de-a lungul acestora, şanţuri dalate pentru scurgerea şi evacuarea apelor pluviale, culoare pentru biciclete, lucrări de construcţie pentru montarea echipamentelor de protecţie, lucrări de construcţie pentru montarea echipamentelor de semnalizare, achiziţia şi montajul accesoriilor de mobilier urban aferent pistelor: rasteluri pentru biciclete, iluminat public, contoare utilizatori şi alte echipamente de monitorizare a utilizării traseelor pentru biciclişti, lucrări pentru amenajarea terenului, achiziţia echipamentelor de protecţie şi a echipamentelor de semnalizare;

b) cheltuielile privind lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier (cap. 5 subcap. 5.1 pct. 5.1.1 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare);

c) cheltuieli diverse şi neprevăzute, în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente cap. 3 subcap. 3.5, 3.8 şi cap. 4 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare;

d) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare conţinând sintagma “Proiect finanţat din Fondul pentru mediu”;

e) taxa pe valoarea adăugată aferentă proiectului, în condiţiile în care aceasta a fost solicitată şi nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale;

f) cheltuielile pentru proiectare, asistenţă tehnică şi studii, respectiv cap. 3 subcap. 3.1, 3.5 şi 3.8 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt eligibile cumulat, în limita a 6% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

g) cheltuielile cu consultanţa (cap. 3 subcap. 3.7 din conţinutul-cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare) sunt eligibile în limita a 4% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente investiţiei de bază;

h) cheltuielile cu taxele pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire, cap. 3 subcap. 3.2 şi cap. 5 subcap. 5.2 pct. 5.2.5 din conţinutul cadru al devizului general prevăzut în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) lit. a) –e) sunt considerate eligibile numai dacă sunt efectuate după încheierea contractului de finanţare.

(1) Dosarul de finanţare depus în etapa I va cuprinde următoarele documente:

a) cererea de finanţare, completată integral prin tehnoredactare şi semnată cu semnătură electronică calificată bazată pe un certificat calificat emis de un prestator de servicii de încredere, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;

b) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna cererea de finanţare este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;

c) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data transmiterii dosarului de finanţare;

d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data transmiterii dosarului de finanţare;

e) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de finanţare, sau declaraţia pe propria răspundere de unde să rezulte că solicitantul şi-a îndeplinit toate obligaţiile la Fondul pentru mediu, respectiv a depus toate declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu şi nu are sume datorate la data depunerii dosarului de finanţare; declaraţia va fi dată sub sancţiunea prevederilor penale privind falsul în declaraţii şi va fi asumată prin semnătură electronică de către reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia;

f) deviz general al obiectivului de investiţii, întocmit conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare, de către un proiectant de specialitate, care va conţine defalcat categoriile de cheltuieli eligibile menţionate la art. 12;

g) pentru solicitantul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a), hotărârea consiliului local/consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti privind participarea în cadrul Programului, prin care se aprobă:

1. depunerea cererii de finanţare;

2. devizul general prevăzut la lit. f), pentru proiectul respectiv;

h) pentru solicitantul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b):

1. actul constitutiv şi/sau statutul solicitantului ADI, din care rezultă mandatul acordat de unităţile administrativ-teritoriale membre să exercite, în numele şi pe seama lor, toate drepturile şi obligaţiile care decurg din depunerea cererii/dosarului de finanţare în cadrul Programului;

2. declaraţia solicitantului ADI din care rezultă că s-a asigurat că fiecare UAT membră, inclusă în cererea de finanţare, are aprobată hotărârea prevăzută la lit. g);

3. declaraţia unităţilor administrativ-teritoriale incluse în cererea de finanţare de solicitantul ADI, din care rezultă următoarele aspecte:

a) îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) –h);

b) nu au depus cerere de finanţare în cadrul aceleiaşi sesiuni, în calitate de solicitant prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a).

(2) În situaţia în care proiectul depus în etapa I nu a fost respins, în termen de 90 de zile de la recepţionarea rezultatului procesului de analiză, comunicat conform art. 18 alin. (2), solicitantul va transmite documentele din etapa a II-a, respectiv:

a) studiul de fezabilitate, elaborat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Studiul de fezabilitate va conţine obligatoriu şi studii de trafic/circulaţie care să demonstreze necesitatea şi utilitatea alegerii traseelor pistelor pentru biciclişti propuse prin proiect, în scopul reducerii traficului motorizat pe tronsoanele respective. Studiul de fezabilitate va cuprinde obligatoriu şi certificatul de urbanism şi avizele de principiu solicitate prin documentul respectiv, pentru proiectul propus. Studiul de fezabilitate va demonstra respectarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului menţionate la art. 11. În cazul în care sunt propuse mai multe amplasamente, studiul de fezabilitate va prezenta detalierea costurilor pentru fiecare amplasament. De asemenea, în cazul în care se consideră că anumite capitole din structura-cadru a studiului de fezabilitate nu sunt necesare pentru proiectul propus, proiectantul de specialitate va motiva în scris lipsa acestora (excepţie fac elementele descrise mai sus care sunt elemente obligatoriu de prezentat);

b) hotărârea consiliului local/judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti/organului de decizie al solicitantului privind participarea în cadrul Programului, prin care se aprobă:

1. studiul de fezabilitate prevăzut la lit. a) şi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul respectiv;

2. acordul privind asigurarea contribuţiei financiare necesare realizării proiectului, pentru cheltuielile care nu sunt finanţate din Fondul pentru mediu;

c) actul de identitate al reprezentantului legal sau al împuternicitului;

d) împuternicirea/actul administrativ prin care persoana care va semna contractul este mandatată de către reprezentantul legal în acest sens, după caz;

e) pentru solicitantul UAT, documentul doveditor al deschiderii la Trezoreria Statului a contului de venituri încasate de la Fondul pentru mediu, în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi reprezentând finanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului. Contul va avea cod/indicator bugetar 43.02.44/43.44.00; pentru solicitantul ADI, documentul doveditor al deschiderii contului la bancă.

(3) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei devizului general depus în etapa I este valoarea maximă care poate fi aprobată în vederea finanţării proiectului.

(4) În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei conţinutului studiului de fezabilitate este mai mare decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, solicitantul va susţine diferenţa din surse financiare proprii.

(5) În cazul în care valoarea totală a cheltuielilor eligibile stabilită de AFM în urma analizei conţinutului studiului de fezabilitate este mai mică decât valoarea stabilită în urma analizei devizului general depus în etapa I, AFM va diminua corespunzător valoarea care poate fi finanţată.

(1) În cadrul sesiunii de depunere, solicitantul transmite dosarul de finanţare aferent etapei I, cuprinzând documentele prevăzute la art 13 “Continutul dosarului de finantare” alin. (1). Solicitantul poate depune în etapa I dosarul de finanţare în integralitate, în situaţia în care deţine toate documentele prevăzute la art. 13 alin. (1) şi (2); în acest caz, nu trebuie depus şi documentul prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. g).

(2) În situaţia în care dosarul de finanţare aferent etapei I, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (1), nu a fost respins, în termen de 90 de zile de la recepţionarea rezultatului procesului de analiză, comunicat conform art. 18 alin. (1), solicitantul transmite dosarul de finanţare aferent etapei II, cuprinzând documentele prevăzute la art. 13 alin. (2).

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situaţia în care solicitantul depune în etapa I dosarul de finanţare în integralitate.

(4) Dosarele de finanţare se depun prin intermediul aplicaţiei informatice, pusă la dispoziţie de AFM. Instrucţiuni cuprinzând modul de depunere a dosarului de finanţare, precum şi alte informaţii relevante se elaborează şi se aprobă la nivelul AFM şi se aduc la cunoştinţa persoanelor interesate prin publicarea pe pagina de internet a AFM.

(5) Înscrierile în aplicaţie se realizează în limita a 150% din bugetul alocat Programului.

(6) Un solicitant poate depune în cadrul unei sesiuni o singură cerere de finanţare aferentă unei singure categorii dintre cele prevăzute la art. 7 alin. (1).

(7) În situaţia nerespectării prevederilor alin. (6), solicitantului îi poate fi aprobată o singură cerere de finanţare, respectiv prima cerere care întruneşte criteriile de eligibilitate.

(8) Finanţarea proiectelor se realizează în baza punctajului obţinut, calculat după cum urmează:

a) se acordă până la 35 de puncte pentru lungimea totală a traseelor propuse prin proiect (până la 5 km – 10 puncte, între 5 km-10 km – 20 de puncte, peste 10 km – 35 de puncte);

b) se acordă până la 35 de puncte pentru amplasamentul pistei (piste amenajate pe trotuare – 10 puncte; piste amenajate pe amplasament nou în afara trotuarelor şi separat de partea carosabilă sau acostament – 20 de puncte; piste amenajate pe partea carosabilă sau acostament – 35 de puncte);

c) se acordă 20 de puncte pentru traseele de biciclişti care asigură/au asigurat iluminat public nocturn;

d) se acordă 10 puncte pentru proiectele depuse de ADI şi 5 puncte pentru proiectele depuse de UAT organizată la nivel de judeţ.

Oferta servicii consultanta depunere proiect in vederea obtinerii finantarii nerambursabile:
-Realizarea cererii de finantare in vederea depunerii acestuia
-Verificarea documentelor anexa la Cererea de finantare
-Comunicare cu Autoritatea de Management pentru eventualele clarificari

Onorariu: 250.000 lei platibil astfel:
-30% in termen de maxim 10 zile calendaristice de la depunerea proiectului
-70% in termen de maxim 30 zile calendaristice de la notificarea Beneficiarului ca proiectul a fost admis la finantare

Achizitie SEAP / SICAP:

Cod si denumire CPV: 72224000-1 – Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)
Numar referinta: EBC062024
Formular Solicitare consultanta din partea EBC in vederea accesarii acestui apel pt UAT-uri/ADI
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

LA EBC PRIMEAZĂ CALITATEA ȘI EXCELENȚA!

Lasă un răspuns

Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.