PIDS -CENTRE MULTIFUNCȚIONALE SPORTIVE ȘI CULTURALE PT COPII

Program PIDS: Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027”

Prioritate: P05. Reducerea disparităților dintre copiii la risc de sărăcie și/sau excluziune socială și ceilalți copii

Obiectiv specific: RSO4.3. Promovarea incluziunii socioeconomice a comunităților marginalizate, a gospodăriilor cu venituri reduse și a grupurilor defavorizate, inclusiv a persoanelor cu nevoi speciale, prin acțiuni integrate, inclusiv locuințe și servicii sociale (FEDR)

Obiectiv specific: ESO4.11. Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate, îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

CENTRE MULTIFUNCȚIONALE, CENTRE CU DOTĂRI SPORTIVE ȘI CULTURALE PENTRU COPII

Centrele multifuncționale, centrele cu dotări sportive și culturale vor oferi, într-o manieră integrată, facilități de organizare de ateliere tematice, ateliere de creație, bibliotecă, bibliotecă virtuala, săli de sport, inclusiv terenuri de sport exterioare, precum si pentru activități de schimb de experiența, tabere școlare, inclusiv cazare, masa, transport etc, facilitând astfel integrarea în comunitate, performanța școlară și dezvoltarea competențelor sociale ale copiilor vulnerabili.

Va fi finanțată atât construcția infrastructurii necesare pentru furnizarea acestor servicii, cât și renovarea infrastructurii existente și/sau dotarea cu mobilier/echipamente/alte dotări (de exemplu dotarea unui teren de fotbal, dotarea unei săli de sport, etc).

Solicitanții eligibili în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte pot fi:

  • Furnizori de servicii sociale acreditați, singuri sau în parteneriat cu partenerii eligibili

Furnizorii de servicii sociale sunt persoane juridice, de drept public ori privat (art. 37 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011).

Calitatea de furnizor de servicii sociale acreditat se demonstrează prin prezentarea unui certificat de acreditare, valabil la data depunerii cererii de finanțare[1], emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, și ale HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 197/2012.

[1] Conform prevederilor art. 10 alin. (3) si alin. (6) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, dacă în termen de maximum 3 ani de la data obţinerii certificatului de acreditare, furnizorul nu are cel puţin un serviciu social licenţiat, acreditarea acestuia este retrasă din oficiu şi furnizorul este radiat din Registrul electronic unic al serviciilor sociale.

Pentru această cerere de propuneri de proiecte partenerii eligibili sunt reprezentați de:

  • asociații culturale;
  • unități de cult;
  • cluburi sportive, asociații sportive, federații sportive (de ex., Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Agentia Nationala pentru Sport şi instituţiile aflate în subordine etc.).

În cadrul prezentului apel de proiecte sunt finanțate doua tipuri de proiecte:

Proiecte tip A, cu următoarele caracteristici:

  • au o valoare totală maximă eligibilă pe proiect de 50.000.000,00 euro, din care:

o          25.000.000,00 euro FSE+ (UE+BS)

o          25.000.000,00 euro FEDR (UE+BS)

  • sunt proiecte cu acoperire națională, la nivelul tuturor celor 8 regiuni de dezvoltare

Proiecte tip B, cu următoarele caracteristici:

  • au o valoare totală maximă eligibilă pe proiect de 2.300.000,00 euro, din care:

o          1.142.600,00 euro FSE+ (UE+BS)

o          1.157.400,00 euro FEDR (UE+BS)

  • au o valoare minimă eligibilă a unui proiect de 201.000,00 euro
  • sunt proiecte cu acoperire multiregională, fie la nivelul mai multor regiuni mai puțin dezvoltate fie la nivelul uneia sau mai multor regiuni mai puțin dezvoltate și la nivelul regiunii dezvoltate București-Ilfov.

Perioada de implementare a proiectului este de maximum 60 de luni, pentru proiectele de tip A și de maximum 48 luni, pentru proiectele de tip B.

In cadrul prezentului apel de proiecte grupul țintă este format din copii din zone izolate sau dezavantajate, atât din mediul urban cât si din mediul rural, respectiv:

  • Copiii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/excluziune socială/ abandon școlar

Valorile minime acceptate ale participanților pe categorii de grupuri țintă eligibil sunt prezentate mai jos:

Regiune de dezvoltareTipul proiectuluiCategorie grup țintăValoarea minima obligatorie per proiect
Regiuni mai puțin dezvoltate

Regiune mai dezvoltată

proiect de tip ACopii din zone izolate sau dezavantajate:

-Copiii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/ excluziune socială/ abandon școlar

 

5760

Regiuni mai puțin dezvoltate

Regiune mai dezvoltată

proiect de tip BCopii din zone izolate sau dezavantajate:

-Copiii din grupurile vulnerabile, aflați în risc de sărăcie/ excluziune socială/ abandon școlar

260

Indicatori de realizare:

Fiecare cerere de finanțare va include obligatoriu indicatori de rezultat, cu următoarele ținte minime obligatorii:

Proiecte tip A:

Regiune de dezvoltareIndicatori de realizareValoarea minima obligatorie per proiect
 

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

Regiune mai dezvoltată

Indicatori de realizare FEDR

6S8 – Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele)

 

4320

Indicatori de realizare FSE+

ECO06 – Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani, UM=număr de persoane, din care:

EECO06.01 – Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (Roma), UM=număr de persoane

6S36 – Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate, UM = număr persoane

 

5760

 

576

 

 

 

5760

Proiecte tip B:

Regiune de dezvoltareIndicatori de realizareValoarea minima obligatorie per proiect
 

 

 

 

Regiuni mai puțin dezvoltate

Regiune mai dezvoltată

Indicatori de realizare FEDR

6S8 – Capacitatea structurilor de asistență socială noi sau modernizate (altele decât locuințele)

 

200

Indicatori de realizare FSE+

ECO06 – Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani, UM=număr de persoane, din care:

EECO06.01 – Numărul copiilor cu vârsta sub 18 ani (Roma), UM=număr de persoane

 

 

6S36 – Numărul de copii din zone izolate sau dezavantajate, UM = număr persoane

 

 

260

 

26

 

 

 

260

 

Indicatori de rezultat:

Proiecte tip A:

Regiune de dezvoltareIndicatori de rezultatValoarea minima obligatorie per proiect
 

Regiuni mai puțin dezvoltate

Regiune mai dezvoltată

 

Indicatori de rezultat FEDR

6S9 Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate

 

 

4320

 

 

 

 

Indicatori de rezultat FSE+:

EECR02 – Participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant, UM= număr de persoane

 

 

– minim 91% din valoarea indicatorului EECO06

 

 

 

Proiecte tip B:

Regiune de dezvoltareIndicatori de rezultatValoarea minima obligatorie per proiect
 

Regiuni mai puțin dezvoltate

Regiune mai dezvoltată

 

Indicatori de rezultat FEDR

6S9 Număr anual de utilizatori ai unităților de asistență socială noi sau modernizate

 

 

200

 

 

 

 

Indicatori de rezultat FSE+:

EECR02 – Participanți care urmează studii sau cursuri de formare la încetarea calității de participant, UM= număr de persoane

 

 

– minim 91% din valoarea indicatorului EECO06

 

Activitatea 1. Construcția/modernizarea/reabilitarea infrastructurii pentru centre multifuncționale, centre cu dotări sportive și culturale (activitate relevantă si obligatorie)

Activitatea 2. Furnizarea serviciilor sociale, inclusiv prin organizarea de activități sportive, recreative, culturale (activitate relevanta si obligatorie)

Sub-activitatea 2.1 Identificarea zonelor izolate sau dezavantajate și realizarea analizei de nevoi (sub-activitate relevanta si obligatorie)

Sub-activitatea 2.2 Furnizarea serviciilor sociale, inclusiv prin organizarea de activități sportive, recreative, culturale (sub-activitate relevanta si obligatorie)

Activitatea 3. Activitati de integrare in comunitate si in familie (activitate relevanta)

Pot fi considerate neeligibile activitățile care fie nu au legătură directă cu activitățile prezentate mai sus, fie nu sunt necesare pentru execuția proiectului, cu excepția activităților transversale de tipul activități de management de proiect, de suport pentru managementul / coordonarea proiectului, achiziții, ITC, informare si publicitate, activități aferente cheltuielilor indirecte etc.

Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări fără autorizație de construire sau care propun exclusiv dotarea centrelor multifunctionale, centrelor cu dotări sportive și culturale pentru copii.

Nu sunt eligibile proiectele care propun exclusiv realizarea de lucrări de eficientizare energetică.

LA EBC PRIMEAZĂ CALITATEA ȘI EXCELENȚA!

PEO/PIDS - Formular Solicitare consultanta din partea EBC in vederea accesarii acestui apel!
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Acest site web folosește cookie-uri și vă solicită datele personale pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare.