Selectează o Pagină

POR 2014-2020 Microintreprinderi

Apelul de proiecte 2.1.A. – Microintreprinderi – Mediu urban

 Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul Axei prioritare 2 ”Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

AM POR a publicat in data de 27.05.2016 Ghidul Specific al Masurii 2.1A!!

Data de la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27.07.2016, ora 12:00. Pana atunci au mai ramas:

[ujicountdown id=”Pana la depunerea proiectelor pt Microintreprinderi au mai ramas” expire=”2016/07/27 12:00″ hide=”true” url=”” subscr=”Start depunere proiecte pt Microintreprinderi ” recurring=”” rectype=”second” repeats=””]


Data până la care pot fi depuse cereri de finanțare: 27.01.2017, ora 12:00.

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme.

În cadrul prezentului apel de proiecte, cererile de finanțare se vor depune exclusiv prin aplicația electronică MySMIS, disponibilă la adresa web http://www.fonduri-ue.ro/mysmis, respectand termenele de mai sus!

Investitiile eligibile prin acest program includ:

  • Construirea, modernizarea, extinderea spațiului de producție/ prestare servicii
  •  Dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Indicatorii de proiect fac obiectul monitorizarii implementarii si performantei investitiei propuse prin proiect si se refera la:

  • Creșterea numărului mediu de salariați ca urmare a realizării proiectului, față de nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare.
  • Menținerea numărului mediu de salariați cel puțin la nivelul înregistrat în ultimul an fiscal încheiat înainte de depunerea cererii de finanțare, pe toată perioada de execuție a contractului de finanțare și de durabilitate a proiectului.

Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 90% din valoarea eligibila a investitiei. Ajutorul nerambursabil se acorda in regim de ajutor de minimis.

Valoare eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 25.000 si 200.000 euro.

Conditii de eligibilitate:

1) Solicitantii eligibili in cadrul acestui apel de proiecte sunt societatile comerciale sau cooperative care se incadreaza in categoria microintreprinderilor din mediul urban, cu exceptia celor din regiunea Bucuresti-Ilfov. (max. 9 angajati si max. 2 mil. euro CA)

2) Domeniul de activitate în care se realizează investiţia
Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase9 CAEN10), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific (conform Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 760/25.05.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020).
Investițiile care vizează clasa CAEN 8690 ”Alte activităţi referitoare la sănătatea umană” sunt eligibile doar dacă sunt implementate într-o stațiune balneoclimaterică11

3) Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
ex: O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2016, trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 5 ianuarie 2015 (prima zi lucrătoare din anul 2015) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2015.

4) a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare
Sau

b) Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare

5) Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura
a. contribuţia proprie de minimum 10,00% din valoarea eligibilă a proiectului,
b. finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul
şi
c. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
La depunerea cererii de finanțare, solicitantul va completa declarația de eligibilitate, prin care își asumă capacitatea financiară. După etapa de evaluare tehnică și financiară, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare (extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar bancară).

6) Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate

7) Locul de implementare a proiectului
Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban, în regiunea de dezvoltare în care a fost depusă cererea de finanțare. Nu sunt eligibile investițiile localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării. Nu sunt eligibile investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea dreptului de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinţă cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locațiune, după caz, pe o perioadă care acoperă inclusiv perioada de trei ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul proiectului.

Tipuri de investitii finantate:  

a. Investiții în active corporale
i. lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
ii. achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare.
iii. achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

b. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare

c. Investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor / produselor proprii ale solicitantului.
Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop) în care sunt implementate diferite funcționalități specifice comerțului electronic: publicarea cataloagelor de articole, prețuri și stocuri, preluarea comenzilor, instrumente de plată electronică,

În cadrul acestui apel, un solicitant poate depune o singură cerere de finanțare.

Pentru mai multe detalii, accesati 2.1.A.-Microintreprinderi-Ghid_specific final publicat in data de 27.05.2016.

ATENTIE! Este foarte important ca proiectele sa fie scrise din timp pentru a fi depuse printre primele in vederea primirii finantarii dorite!

Expertii nostri va stau la dispozitie pentru scrierea si implementarea proiectelor in cadrul acestei masuri! Contactati-ne cu incredere la nr de telefon 0737.364.367 sau adresa de e-mail office@expertinbusiness.ro.

Serviciile noastre cu privire la accesarea fondurilor europene consta in urmatoarele

A. Servicii specifice accesarii de fonduri europene

-Identificarea celei mai bune solutii de finantare pentru obiectivul investitional (solutie personalizata);

Intocmirea cererii de finantare conform specificatiilor din ghidul de aplicare aplicabil potrivit obiectivului de investitie ce face subiectul finantarii si elaborarea documentatiei aferente proiectului conform cerintelor procedurale din ghidul de aplicare, a planului de afaceri si a altor documente solicitate conform Ghidului Solicitantului, cu exceptia detaliilor de natura tehnica specifice domeniului de aplicare ce vor fi completate de catre expertul desemnat de catre beneficiar, realizarea previziunilor economico-financiare (venituri, cheltuieli, fluxuri de numerar, indicatori financiari) – bugetul proiectului.

-Asistenta privind Evaluarea Proiectului de catre un Expert Evaluator, in concordanta cu principiile Grilei de Evaluare aferente Ghidului corespunzator

-Asistenta la depunerea Proiectului pentru obiectivul investitional

-Redactarea raspunsurilor la solicitarile de informatii suplimentare formulate de catre Autoritatea de Management sau Organisme Intermediare

-Gestiunea eficienta a relatiei cu Autoritatile Publice implicate in gestiunea fondurilor nerambursabile (Autoritati de Management, Organisme Intermediare, etc.) in etapa de depunere a Cererilor de Finantare.

B. Servicii specifice in cadrul implementarii proiectului finantat din fonduri europene

-Consultanta in domeniul managementului de proiect privind realizarea rezultatelor propuse, inclusiv, coordonarea echipei Beneficiarului si organizarea de sedinte de lucru

-Asistenta la intocmirea dosarelor de plata/rambursare in vederea obtinerii de catre beneficiar a ajutorului financiar nerambursabil.

Asistenta in cadrul controalelor din partea Autoritatii de Management si Organisme Intermediare

-Asistenta la intocmirea rapoartelor (lunare, trimestriale, finale) conform instructiunilor emise de Autoritatile de Management si Organisme Intermediare

C. Servicii de specialitate privind achizitiile publice

– Consultanta si asistenta in intocmirea dosarelor de achizitie publica derulata de Achizitor in legatura cu obiectivul investitional aferente bunurilor achizitionate, serviciilor prestate si lucrarilor executate conform procedurilor de achizitii in vigoare.

Echipa de experti ce vor fi alocati fiecarui proiect in parte:

-Experti scriere proiecte finantate prin fonduri europene

-Experti evaluator proiecte

-Experti implementare proiecte

-Experti achizitii publice

-Experti in managementul proiectelor, evaluare si control

Valoarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru o investitie in achizitie de  bunuri de pana la maxim 1.100.000 RON cu o finantare nerambursabila de aproximativ 900.000 RON este de 55.000 RON (TVA inclus), din care 35.000 RON pentru Etapa A si 20.000 RON pentru Etapele B si C. Onorariul poate fi partial sau in totalitate eligibil, in functie de val. eligibila a bugetului fiecarui proiect.

Modalitatea de plata:
AVANS 0 (pentru contracte de consultanta semnate pana pe 27.06.2016) – OFERTA LIMITATA!
10.000 RON in 7 zile de la emiterea facturii inaintea depunerii proiectului la finantator
25.000 RON in termen de 7 zile de la emiterea facturii dupa ce Beneficiarul a primit notificare ca proiectul a fost propus spre finantare.
10.000 RON in termen de 7 zile de la emiterea facturii inainte de depunerea primei cereri de plata/ rambursare
10.000 RON in termen de 7 zile de la emiterea facturii inainte de depunerea celei de-a doua cereri de plata/ rambursare.

GRATUIT: analiza si evaluarea eligibilitatii si conformitatii beneficiarului + evaluarea proiectului – Autoscoring!! 

Va invitam sa urmariti si sectiunea cursurilor Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene 2014-2020 unde veti fi informati asupra pasilor de urmat pentru scrierea proiectelor, a celor mai frecvente greseli intalnite in practica (scriere si implementare de proiecte) dar si asupra celor mai importante elemente de care trebuie sa tineti cont daca doriti sa accesati fonduri europene.

De asemenea, pe langa Certificatul de Absolvire emis de ANC veti avea acces la o baza de date – modele de proiecte dupa care va puteti ghida.

In plus, veti beneficia de consultanta gratuita dupa finalizarea cursului, expertii nostri in scrierea, implementarea si evaluarea proiectelor va stau la dispozitie pentru eventualele intrebari legate de accesarea fondurilor europene.